Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Τα άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, να μην έχουν δημοσιευθεί αλλού και να μην έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα σε άλλο ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο για δημοσίευση. To άρθρο μπορείτε να το υποβάλλετε στο σύνδεσμο υποβολή άρθρου του μενού ακολουθώντας τις οδηγίες για την υποβολή. Μαζί με το άρθρο σας θα πρέπει να υποβληθεί μια δήλωση, που θα αναφέρει ότι τα δεδομένα δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού και οτι όλοι οι συγγραφείς του άρθρου, έχουν δει και εγκρίνει το περιεχόμενο και έχουν συμφωνήσει για την δημοσίευση. Την δήλωση θα την στείλετε στην διεύθυνση hestafta@gmail.com

Στo περιοδικό “Συστημική σκέψη & Ψυχοθεραπεία” δημοσιεύονται τα εξής είδη άρθρων: Παρουσίαση έρευνας, μελέτη κλινικής περίπτωσης, θεωρητικά θέματα, βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσίαση θεραπευτικού και εκπαιδευτικού έργου, παρουσίαση βιβλίου, ανακοίνωση σε συνέδρια.

Δομή

Οι προτεινόμενες οδηγίες συγγραφής άρθρου κατά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:

Παρουσίαση έρευνας (3.000-6.000 λέξεις)

 • Μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες και τα θεωρητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μελέτη.
 • Παρουσίαση προηγούμενων σχετικών εργασιών.
 • Σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας
 • Αποτελέσματα.
 • Συζήτηση των αποτελεσμάτων, και αναφορά στις επιπτώσεις στην μελλοντική έρευνα και πρακτική.

Μελέτη κλινικής περίπτωσης (3.000-6.000 λέξεις)

 • Παρουσίαση του κλινικού ζητήματος που θέτει το Περιστατικό
 • Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
 • Περιγραφή της παρέμβασης / θεραπείας.
 • Συζήτηση για τη σημασία της παρέμβασης στην γενική κλινική πρακτική.
 • Για την δημοσίευση είναι απαραίτητη μία υπεύθυνη δήλωση οτι η οικογένεια ή οι θεραπευόμενοι συναινούν να περιληφθεί στην δημοσίευση υλικό απο τις θεραπευτικές συνεδρίες. Η δήλωση θα αποσταλεί στην διεύθυνση hestafta@gmail.com

Θεωρητικά θέματα (4.000-5.000 λέξεις)

 • Μια σύντομη γενική εισαγωγή.
 • Ανασκόπηση των προηγούμενων δημοσιεύσεων για το θέμα.
 • Ορισμός των θεωρητικών ζητημάτων και των προτάσεων. .
 • Αναφορές σε συναφείς με το θέμα ερευνητικές μελέτες
 • Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.

Βιβλιογραφική ανασκόπηση (3.000-5.000 λέξεις)

 • Μια σύντομη γενική εισαγωγή.
 • Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχει οργανώσει τα θέματα της προς ανασκόπηση βιβλιογραφίας ο συγγραφέας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με τις έννοιες και τους ορισμούς.
 • Η ανασκόπηση.
 • Οι μελλοντικές κατευθύνσεις.

Παρουσίαση θεραπευτικού και εκπαιδευτικού έργου (3.000-5.000 λέξεις)

 • Εισαγωγή.
 • Παρουσίαση βασικών εννοιών και θεωρητικών θεμάτων.
 • Παρουσίαση του έργου.(Η χρήση παραδειγμάτων απο περιστατικά είναι ευπρόσδεκτη).
 • Συζήτηση.

Γλώσσα

Οι γλώσσες του περιοδικού είναι η Ελληνική και Αγγλική. Αρθρα γραμμένα στα ελληνικά, είναι καλό να έχουν και την αγγλική μετάφραση καθώς το ηλεκτρονικό περιοδικό απευθύνεται εντός και εκτός του ελληνικού χώρου . Ωστόσο αυτό είναι προαιρετικό και η μετάφραση θα πρέπει να γίνεται απο τον συγγραφέα.

Μορφή

Το κείμενο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε διπλό διάστημα, με την ακόλουθη σειρά:

 • Όνομα συγγραφέα και τίτλος: αναφέρεται ο τίτλος του άρθρου, το όνομα του/των συγγραφέα, το ίδρυμα με το οποίο συνδέονται, και διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, E-mail και οι λέξεις- κλειδιά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίδονται και στην αγγλική περίληψη.
 • Περίληψη: η έκτασή της είναι έως 150 λέξεις.
 • Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν το/τα ονόματα του/των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά. (π.χ. Brown (2009). Εάν παρατίθενται περισσότεροι από δύο συγγραφείς, αναφέρονται ως Brown et al. (2010).

Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές αρχίζουν σε νέα σελίδα και θα γράφονται με αλφαβητική σειρά ως εξής:

 • Για τα άρθρα: Combrinck-Graham, L., A developmental model for family systems, FamilyProcess, 24, 139?150, 1985.
 • Για τα βιβλία: Boszormenyi-Nagy, I. and Spark, G. M. (1973) Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. New York : Harper & Row.
 • Για τα κεφάλαια σε βιβλία: Woodcock, J. (2009) Love and hate and the oedipal myth: the perfect bridge between the systemic and psychoanalytic. In Flaskas, C. And Pocock, D. (Eds) Systems and psychoanalysis: contemporary integrations in family therapy. London: Karnac. Pp 129-146.Στις ελληνικές εκδόσεις ο editor αναφέρεται ως επιμελητής έκδοσης και το (in press) ως (υπό δημοσίευση).
 • Πίνακες: Οι πίνακες παρουσιάζονται με επικεφαλίδα σε ξεχωριστές σελίδες, συνεχούς αρίθμησης, μετά τη βιβλιογραφία. Οι γραφικές παραστάσεις δίνονται μετά τους πίνακες, σε ξεχωριστές σελίδες, μη αριθμημένες, και έχουν ένδειξη (διάγραμμα 1, σχήμα 1 κ.λπ.). Πριν από αυτές υπάρχει χωριστή σελίδα με τους υπότιτλούς τους. Η θέση τους υποδεικνύεται μέσα στο κείμενο.
 • Web sites: Alzheimer’s Society (2009) Counting the cost: caring for people with dementia on hospital wards, retrieved 11 January 2012 from http://alzheimers.org.uk/site/scripts/ documents_info.php?documentID=1199.

Έκταση

Η έκταση του άρθρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, πινάκων, γραφικών παραστάσεων, ή φωτογραφιών και περιλήψεων.

Ύφος

Το ύφος του κειμένου είναι προτιμότερο να είναι τυπικό. Η πρωτοτυπία στην παρουσίαση, ιδιαίτερα αν ενισχύει τη σαφήνεια και γλαφυρότητα είναι ευπρόσδεκτη.

Αξιολόγηση

Τα άρθρα αποστέλλονται στους αξιολογητές ανωνύμως. Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, η επιστημονική και θεωρητική τεκμηρίωση και η δόκιμη χρήση των χρησιμοποιούμενων όρων. Μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων των αξιολογητών, η συντακτική επιτροπή ενημερώνει τους συγγραφείς για την απόφαση της σχετικά με την δημοσίευση ή ενδεχόμενες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. Σ’ αυτήν την περίπτωση το άρθρο θα πρέπει να σταλεί ξανά αφού έχει συμπεριλάβει τις διορθώσεις που έχουν υποδειχθεί.

Αν το άρθρο δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα επιστρέφεται στο συγγραφέα του.

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε το δικό σας άρθρο για το περιοδικό "Συστημική Σκέψη & Ψυχοθεραπεία".Υποβολή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ