Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. - Επιστημονική Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΕΣΣΚΕΨΟ)

Το καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε από το μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 29-12-1998(απόφαση 5536/98, καταχώρηση στο βιβλίο σωματείων με α.α. 22167)

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ” και με διακριτικό τίτλο Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Σε περίπτωση συναλλαγών ή σχέσεων του σωματείου με αλλοδαπά πρόσωπα, ή όπου τυχόν γίνει χρήση ξένης γλώσσας η ως άνω επωνυμία θα χρησιμοποιείται ως εξής: “Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association”.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο σκοπός του Σωματείου είναι επιστημονικός, εκπαιδευτικός, κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός. Ειδικότερα, στόχοι της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. είναι κυρίως:

 1. Η καλλιέργεια της συστημικής επιστημολογίας και έρευνας.
 2. Η προαγωγή της συστημικής ψυχοθεραπείας με οικογένειες, άτομα, ομάδες και ευρύτερα συστήματα.
 3. Η αποτελεσματικότερη θεραπεία και πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς επίσης και η προαγωγή της ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής του πολίτη.
 4. Η παροχή μιας επιστημονικής ένωσης για όσους ασχολούνται με τη συστημική ψυχοθεραπεία οικογένειας και άλλες συστημικές ψυχοθεραπείες.
 5. Η εξύψωση των επαγγελματικών και των ηθικών ικανοτήτων, καθώς και η διαμόρφωση ενός Κώδικα Δεοντολογίας για όσους ασκούν αυτό το επιστημονικό έργο.
 6. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς στο πεδίο της συστημικής ψυχοθεραπείας οικογένειας, ή και άλλων συστημικών θεραπειών, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελμάτων της ψυχικής υγείας, της υγείας, των επιστημών του ανθρώπου και άλλων κλάδων περί των αρχών της συστημικής σκέψης και παρεμβάσεων.
 7. Η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών, των φοιτητών και του ευρύτερου κοινού στα θέματα ανθρώπινης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής.
 8. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ συστημικών ψυχοθεραπευτών και εκπαιδευομένων στις συστημικές ψυχοθεραπείες, οι οποίοι εκπροσωπούν ποικίλες τάσεις και ρεύματα του συστημικού χώρου και οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας του ευρύτερου δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα.
 9. Η ευόδωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ψυχοθεραπευτών και επιστημόνων διαφορετικών τάσεων και ρευμάτων στην ψυχοθεραπεία.
 10. Η συνεργασία και συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Θεραπείας Οικογένειας, όπως επίσης και σε συναφείς εταιρείες και οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.
 11. Η προώθηση της συνεργασίας με άλλες συναφείς εταιρείες, καθώς και με όσους εργάζονται ερευνητικά, συμβουλευτικά ή θεραπευτικά με τη συστημική μεθοδολογία.
 12. Η προώθηση και προάσπιση των επιστημονικών ψυχοθεραπευτικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών.

Οι σκοποί και στόχοι της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. πραγματώνονται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, ενδεικτικώς δε με:

 1. Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εποπτειών, διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.
 2. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών και άλλων εντύπων σχετικών με το αντικείμενο καθώς και με τους σκοπούς και τους στόχους της εταιρείας.
 3. Τη δημόσια παράσταση, παρουσία και έκφραση γνώμης σε θέματα που αφορούν την προώθηση των σκοπών της εταιρείας, την άσκηση της συστημικής ψυχοθεραπείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας και ποιότητας ζωής του πολίτη.

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4

Μέλη της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τους σκοπούς, τους στόχους και τις δραστηριότητες της εταιρείας και πληρούν επαρκώς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, αρωγά και δόκιμα.

 1. Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που έχουν εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία οικογένειας και τις συστημικές θεραπείες, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου και του τύπου άσκησης του ψυχοθεραπευτικού τους έργου.
 2. Επίτιμα μέλη μπορεί να γίνουν διακεκριμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν σημαντικά συμβάλει στις συστημικές ψυχοθεραπείες, στην ψυχοθεραπεία γενικότερα καθώς και στους σκοπούς της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση στο σωματείο. Ανακηρύσσονται παμψηφεί με απόφαση του Δ.Σ μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών και έγκριση της ΓΣ.
 3. Αρωγά μέλη του σωματείου μπορεί να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για την προώθηση των σκοπών του σωματείου, ιδίως επιστήμονες άλλων κλάδων (γιατροί, κοινωνιολόγοι, νομικοί κ.λ.π.) που ασχολούνται με τη συστημική σκέψη. Τα αρωγά μέλη του σωματείου δίνουν μικρή συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ, ή βοηθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου μετά από συγκεκριμένη ανάθεση από το Δ.Σ. Μπορεί δε να συμμετέχουν δωρεάν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας. Ανακηρύσσονται παμψηφεί με απόφαση του Δ.Σ μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών και έγκριση της ΓΣ.
 4. Δόκιμα μέλη μπορεί να γίνουν ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται στην συστημική ψυχοθεραπεία οικογένειας και στις άλλες συστημικές θεραπείες, εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο τουλάχιστον χρόνια ή έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και δεν πληρούν τα κριτήρια να γίνουν τακτικά μέλη. Τα δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα και στις επιτροπές της εταιρείας. Τα επίτιμα, τα αρωγά και τα δόκιμα μέλη εγγράφονται σε ειδικά μητρώα του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 5

Για την εγγραφή τακτικού και δόκιμου μέλους στην εταιρεία απαιτούνται:

 1. Γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου με δήλωση αποδοχής του καταστατικού και ταυτόχρονη γραπτή σύσταση και πρόταση δύο τακτικών μελών, καθώς και
 2. Για μεν τα δόκιμα μέλη επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, για δε τα τακτικά απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία οικογένειας.

Το Δ.Σ του Σωματείου αποφασίζει για την εγγραφή στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή του, η δε απόφασή του λαμβάνεται με πλειοψηφία των 5/7 των παρόντων.

Εάν, με απόφαση του Δ.Σ, απορριφθεί αίτηση εγγραφής μέλους, επιτρέπεται επαναφορά της αίτησης στο Δ.Σ μετά ένα έτος. Σε περίπτωση εκ νέου αρνητικής απάντησης, επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου αλλά και οιουδήποτε μέλους στην πρώτη Γενική Συνέλευση ή Έκτακτη, η οποία αποφασίζει αμετακλήτως. Το αυτό δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση έχει οιοδήποτε μέλος και κατά της απόφασης του Δ.Σ που δέχεται την αίτηση εγγραφής μέλους.

Η εγγραφή του μέλους ολοκληρώνεται με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, που αναπροσαρμόζεται περιοδικά από το Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ ρυθμίζεται και το θέμα της συνδρομής των μελών που δυνατόν να είναι μηνιαία, εξαμηνιαία, ή ετήσια. Το Δ.Σ αποφασίζει και για τις τυχόν έκτακτες συνδρομές των μελών.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη υποχρεούνται σε δράση υπέρ του σωματείου και του σκοπού του, σε τήρηση των διατάξεων του καταστατικού, σε στήριξη των αποφάσεων του Δ.Σ και της ΓΣ σε σχέση με κάθε εκδήλωση του σωματείου, σε συμμετοχή σε επιτροπές που συγκροτούνται από το Δ.Σ και την ΓΣ για ενίσχυση του έργου και του σκοπού της εταιρείας, όπως επίσης και σε απρόσκοπτη και συνεχή προσέλευση και συμμετοχή στις συγκαλούμενες ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρούν από το σωματείο κατόπιν υποβολής σχετικής γραπτής αίτησης προς το Δ.Σ, αφού εκπληρώσουν πρώτα τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η αποχώρηση ισχύει αυτοδικαίως από της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης.

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

Πόροι της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
 2. Οι συνδρομές των μελών.
 3. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
 4. Τα δικαιώματα εγγραφής για την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων περιοδικών ή μη εκδηλώσεων της εταιρείας.
 5. Τα έσοδα από εκδόσεις της εταιρείας.
 6. Τα έσοδα διαφόρων εκδηλώσεων και διοργανώσεων.
 7. Οι οικονομικές ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και γενικά κάθε έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία ή δραστηριότητα ώστε να ενισχύεται η προώθηση των σκοπών και του έργου της εταιρείας.

ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 9

Η Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. έχει ως όργανα και επιτροπές λειτουργίας της:

 1. Όργανα
 2. την Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
 3. το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ)
 4. την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)
 5. Επιτροπές
 6. την Επιστημονική Επιτροπή
 7. την Εκπαιδευτική Επιτροπή
 8. την Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 9. την Επιτροπή Εισδοχής των Υποψηφίων Μελών
 10. Ειδικές Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10

Η Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. διοικείται από επταμελές (7) ΔΣ το οποίο εκλέγεται με καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών μελών της κατά τη Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου έτους και όχι πέρα του τριμήνου από τη λήξη της θητείας του. Το δε πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί για περίοδο δύο ετών.

Ειδικότερα τα μέλη του ΔΣ της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. εκλέγονται από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακώς εντάξει υπό την εποπτεία και τον έλεγχο Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία αποτελούν τρία (3) μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση.

Προς αντικατάσταση μελών του ΔΣ, τα οποία παραιτούνται, απουσιάζουν αδικαιολογήτως σε τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις ή αποβιώσουν, τοποθετούνται μέλη από την σειρά των επιλαχόντων κατά τις αρχαιρεσίες. Ψήφος με εξουσιοδότηση σε μέλος της εταιρείας επιτρέπεται. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει το πολύ μέχρι τρία μέλη του σωματείου ή να στέλνει την ψήφο του με αλληλογραφία.

Ως υποψήφιοι, ανακηρύσσονται από το ΔΣ, όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει και υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη γραμματεία της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της ΓΣ. Το ψηφοδέλτιο είναι χωριστό, για τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ. Οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά.

Εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας ως εξής: Οι επτά (7) πρώτοι για ΔΣ, οι τρείς (3) πρώτοι για ΕΕ. Οι δε υπόλοιποι αντιστοίχως θεωρούνται επιλαχόντες. Η σταυροδότηση των υποψηφίων επιτρέπεται για το ΔΣ το πολύ μέχρι επτά σταυρούς, για την ΕΕ το πολύ μέχρι τρείς σταυρούς. Αν υπάρξει ισοψηφία στις αρχαιρεσίες, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Αυτός που κληρώνεται παίρνει τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ εκλεγέντων μελών, ή θεωρείται ως επιλαχών. Τα μέλη του ΔΣ δυνατόν να είναι και μέλη επιτροπών. Κάθε μέλος του ΔΣ που θα απουσιάζει από την έδρα του Σωματείου ή θα κωλύεται για περίοδο άνω των τριάντα (30) ημερών, οφείλει να ενημερώσει το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 11

Το ΔΣ της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. συγκαλείται στην πρώτη, μετά τις αρχαιρεσίες, συνεδρίασή του από το μέλος του ΔΣ που πλειοψήφησε και εντός δεκαπέντε (15) το πολύ ημερών από την εκλογή του. Εκλέγει δε με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να διατελέσει Πρόεδρος του σωματείου πέρα από δύο συνεχείς θητείες.

Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρήλθε άπρακτη, είτε επειδή αμέλησε το μέλος του ΔΣ που πλειοψήφισε, είτε επειδή δεν επετεύχθη απαρτία στο ΔΣ που μόλις εξελέγη, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συγκαλεί υποχρεωτικώς το ΔΣ εντός πέντε (5) το αργότερον ημερών από της εκπνοής του δεκαπενθημέρου, καλεί δε και τα πρώτα έξι (6) επιλαχόντα μέλη για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της έλλειψης απαρτίας. Αν ούτε και ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συμμορφωθεί με το καταστατικό, τότε, εντός τριών (3) ημερών από της εκπνοής του πενθημέρου, κάθε μέλος του ΔΣ που εξελέγη, έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το ΔΣ προσκαλώντας παραλλήλως και τα πρώτα έξι επιλαχόντα μέλη για κάθε ενδεχόμενο. Οι προαναφερόμενες προσκλήσεις γίνονται εγγράφως.

Ενώπιον του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, προ των αρχαιρεσιών, υποβάλλονται οι παραιτήσεις των μελών του απερχόμενου ΔΣ και παραδίδονται τα πρακτικά της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. (σφραγίδες, μητρώα κ.λ.π.), αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης. Τα παραστατικά φυλάει με ευθύνη του μέχρι της συγκρότησης σε σώμα του νέου ΔΣ, στο οποίο και τα παραδίδει, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά την παράδοση συντάσσεται το σχετικό πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 12

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο, κατόπιν έγγραφης ή προφορικής πρόσκλησης που κοινοποιείται με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα. Εκτάκτως δε, όταν παρίσταται ανάγκη.

Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος δεν συγκαλέσουν το ΔΣ κατά τα οριζόμενα, δικαίωμα έχουν να το συγκαλέσουν δύο (2) μέλη του ΔΣ. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση αναγράφονται απαραιτήτως τα προς συζήτηση θέματα (ημερήσια διάταξη) με ευθύνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Προεδρεύων είναι, αν απουσιάζει ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τέσσερα (4) μέλη του. Κανένα μέλος του ΔΣ δεν μπορεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να εκπροσωπήσει το Σωματείο χωρίς ειδική απόφαση του ΔΣ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης, δυνατόν να ληφθεί απόφαση από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα οι οποίοι λογοδοτούν στο ΔΣ για τις αποφάσεις τους.

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ δύνανται να συμμετέχουν άνευ λόγου και ψήφου τα τακτικά μέλη του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 13

Το ΔΣ διοικεί την Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. και διαχειρίζεται την περιουσία της τηρώντας τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Ειδικότερα:

 1. Φροντίζει για την είσπραξη και αύξηση των πόρων.
 2. Συντάσσει, εφόσον αποφασιστεί από το ΔΣ, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας που εγκρίνεται από τη ΓΣ. Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών που εγκρίνεται από την ΓΣ.
 3. Διορίζει και απολύει το προσωπικό του Σωματείου και καθορίζει την αντιμισθία του.
 4. Προάγει, γενικότερα, τους σκοπούς του Σωματείου με κάθε πρόσφορο τρόπο (συγκρότηση επιτροπών, διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λ.π.).
 5. Αποφασίζει για τις αναγκαίες δαπάνες του Σωματείου και γενικώς, για την διαχείριση των πόρων και κεφαλαίων του.
 6. Ειδικότερα, για δαπάνη μεγαλύτερη του 1.500.000 δρχ. (4.400,00 €) ή για εκποίηση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του Σωματείου απαιτείται, προηγουμένως έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Συντάσσει, κάθε έτος τον προϋπολογισμό δαπανών, τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τον απολογισμό του, τα οποία και ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 14

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. εκπροσωπεί επιστημονικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά την εταιρεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώπιον κάθε Αρχής, Οργανισμού ή Εταιρείας, δεσμευόμενος από τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί με απόφαση 5/7 του ΔΣ ή της ΓΣ να οριστεί συγκεκριμένο μέλος του ΔΣ να εκπροσωπήσει επιστημονικά, εκπαιδευτικά και διοικητικά την εταιρεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώπιον κάθε Αρχής, Οργανισμού ή Εταιρείας, δεσμευόμενος από τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ. Ο Πρόεδρος προϊσταται του ΔΣ, συντονίζει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, προτείνει την ημερήσια διάταξη εισηγούμενος ο ίδιος ή άλλο μέλος του ΔΣ θέματα προς συζήτηση. Υπογράφει τα πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο του σωματείου μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 15

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται του μητρώου των μελών, φυλά την σφραγίδα του Σωματείου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά και κάθε άλλο έγγραφο του Σωματείου, επιμελείται της αλληλογραφίας αυτού, τηρεί αρχείο του Σωματείου.

ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου του ταμείου και την ταμειακή διαχείριση. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές με εντάλματα και αναλήψεις χρημάτων με εξουσιοδότηση ή επιταγές ή συναλλαγματικές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Καταθέτει τα διαθέσιμα στο ταμείο μετρητά για λογαριασμό του Σωματείου σε αναγνωρισμένη Τράπεζα. Έχει όμως την δυνατότητα να διατηρεί και διαχειρίζεται ποσόν μέχρι 300.000 χιλιάδων δραχμών (880,00 €) για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου.

Οι εισπράξεις των διπλοτύπων αποδείξεων των δικαιωμάτων εγγραφής και των τακτικών ή εκτάκτων εισφορών έχουν την υπογραφή του ταμία ή αυτού, ο οποίος εισέπραξε. Παρέχει πληροφορίες στο ΔΣ για την ταμειακή διαχείριση και οικονομική κατάσταση του Σωματείου, υποβάλλει απολογισμό στα τέλη κάθε έτους για τις γενόμενες απ’ αυτόν εισπράξεις και πληρωμές και γενικά για κάθε πράξη οικονομικής διαχείρισης.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει άλλο μέλος του ΔΣ, το οποίο υποδεικνύεται από το ΔΣ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 18

Η αυτή ΓΣ που εκλέγει Πρόεδρο και ΔΣ, εκλέγει και τα 3 μέλη της ΕΕ της οποίας η θητεία είναι τριετής. Ο Πρόεδρός της εκλέγεται εντός δεκαπέντε ημερών από των αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία. Βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα δύο (2) μέλη της και αποφασίζει με πλειοψηφία. Αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα μέλη της ΕΕ που παραιτούνται, αποβιώνουν ή απουσιάζουν σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της, αδικαιολογήτως, αντικαθίστανται από την σειρά των επιλαχόντων μελών.

Η ΕΕ έχει τα εξής καθήκοντα:

 1. Συνεδριάζει και διενεργεί τον τακτικό έλεγχο μία φορά το έτος και προ της ΓΣ, εκτάκτως δε, όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο. Ασκεί ταμειακό, διαχειριστικό και διοικητικό έλεγχο της εταιρείας.
 2. Επιβλέπει για την σωστή εφαρμογή και τήρηση του καταστατικού και των νόμων, καθώς και έχει και πειθαρχικές αρμοδιότητες.
 3. Η ΕΕ εκδικάζει σε πρώτο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα μελών του ΔΣ και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς το ΔΣ και την ΓΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την εκλογή του, το ΔΣ, εκλέγει με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία τριμελείς επιτροπές από τον κατάλογο των τακτικών μελών.

Η αρμοδιότητα των Επιτροπών είναι συμβουλευτική, γνωμοδοτική και διεκπεραιωτική, ο δε χρόνος της θητείας τους ορίζεται από το ΔΣ. Τα μέλη των Επιτροπών μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα λόγου και ψήφου.

Οι εισηγήσεις και οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών δεν δεσμεύουν το ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 20

Τα τυχόν εκδιδόμενα από την Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. έντυπα βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΔΣ, που ορίζει και την Συντακτική επιτροπή τους, εκδίδονται δε πάντοτε στην επωνυμία του Σωματείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΣ)

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε άλλη υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΔΣ. Εκλέγει το ΔΣ και την ΕΕ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει των ευθυνών τα μέλη του ΔΣ. Τροποποιεί το Καταστατικό του Σωματείου, ελέγχει γενικώς τη διοίκηση αυτού και δικαιούται να ανακαλέσει μέλη του.

Η ΓΣ συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις από το ΔΣ, κάθε έτος μεν, με θέματα προϋπολογισμού και απολογισμού εργασιών του ΔΣ, κάθε τρία έτη δε, με θέματα, συν τοις άλλοις, και αρχαιρεσίες για την εκλογή ΔΣ και ΕΕ. Εκτάκτως: συγκαλείται η Γενική Συνέλευση από το ΔΣ, όταν το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου ή η ΕΕ. Το ΔΣ οφείλει, εντός είκοσι (20) ημερών από της υποβολής της αίτησης, να συγκαλέσει την ΓΣ.

Τα μέλη της ΕΕ και του ΔΣ οφείλουν να παρευρίσκονται απαραιτήτως στις ΓΣ, όπως επίσης και αυτοί, οι οποίοι υπέβαλαν την σχετική αίτηση. Η πρόσκληση των μελών για ΓΣ γίνεται προ δώδεκα (12) τουλάχιστον ημερών, υποχρεωτικώς, με ατομικές προσκλήσεις. Η πρόσκληση δυνατόν να δημοσιευθεί παραλλήλως και στον ημερήσιο ή περιοδικό Τύπο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο από το ΔΣ.

Η ΓΣ εκλέγει, προ της έναρξης των εργασιών της, Πρόεδρο και Πρακτικογράφο. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το μισό (1/2) των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται δεύτερη ΓΣ, εντός οκτώ (8) ημερών από της πρώτη, με τα αυτά θέματα συζήτησης και στον αυτό τόπο και χρόνο, βρίσκεται δε σε απαρτία με οσαδήποτε και αν παρευρεθούν μέλη, πάντως όχι κάτω των είκοσι (20). Ο Πρόεδρος της ΓΣ διευθύνει τη συνεδρίαση, δίνει κατά σειρά τον λόγο στους ομιλητές, αφαιρεί τον λόγο από αυτούς που παρεκτρέπονται, θορυβούν κ.λ.π. Στις ΓΣ τηρούνται πρακτικά από τον πρακτικογράφο και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών των ΓΣ, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο, τον πρακτικογράφο και τα παρευρεθέντα μέλη.

Οι αποφάσεις των ΓΣ επί θεμάτων που αφορούν ζητήματα εμπιστοσύνης προς το ΔΣ, πειθαρχικά παραπτώματα μελών ή αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία-ψηφοδέλτια. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες διενεργούνται με φανερή ψηφοφορία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας επί αποφάσεων της ΓΣ (πλήν αρχαιρεσιών) υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22

Για τη λήψη απόφασης σχετικώς με τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς εντάξει μελών τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Διάλυση του Σωματείου γίνεται επίσης, αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20).

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται σε συναφές νομικό πρόσωπο ή φορέα κατόπιν αποφάσεως της ΓΣ με την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 23

Προς αποφυγήν μεθοδεύσεων με την αθρόα εγγραφή μελών προ των αρχαιρεσιών, απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών σε ποσοστό ανώτερο του 10% του όλου αριθμού των τακτικών μελών, από της ημερομηνίας προκήρυξης των αρχαιρεσιών και μέχρι της ημερομηνίας της ΓΣ.

Αν αναβληθεί η ΓΣ, επειδή δεν επετεύχθη απαρτία, ο προαναφερόμενος περιορισμός ισχύει μέχρι της επομένης ΓΣ που συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 21.

Οι αιτήσεις που υπεβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, καταχωρούνται με χρονολογική σειρά. Όταν συμπληρωθεί ο επιτρεπόμενος ανώτατος αριθμός εγγραφής νέων μελών, τότε, κάθε νέα αίτηση εγγραφής μέλους θεωρείται οριστικώς και αυτοδικαίως ότι ενεκρίθη, κι αν ακόμη το ΔΣ την έχει εγκρίνει νωρίτερα από την επομένη ημέρα της πραγματοποίησης της ΓΣ, οπότε και το νέο μέλος αποκτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 24

Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη μέλους του Σωματείου ή του ΔΣ, παράβαση των διατάξεων «της περί των Σωματείων νομοθεσίας», του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων των ΓΣ ή του ΔΣ αποτελεί οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως της προβλεπόμενης τυχόν ποινικής διώξεως ή άλλης νομικής κύρωσης και πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου.

Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων, αναφέρονται, ιδίως:

 • Η εκτροπή από τους σκοπούς του Σωματείου.
 • Οι επιζήμιες ενέργειες στις επιδιώξεις του.
 • Κάθε πράξη ή παράλειψη από δόλο ή βαρεία αμέλεια που δυνατόν να βλάψει
 • τα συμφέροντα του Σωματείου.
 • Πειθαρχικές κυρώσεις είναι:
 • Η προφορική επίπληξη
 • Η έγγραφη επίπληξη
 • Αναστολή της ιδιότητας του μέλους μέχρι έξι (6) μηνών.
 • Οριστική διαγραφή.
 • Ανάκληση από υπεύθυνη θέση που κατέχει.

Η πειθαρχική δίωξη ασκείται κατόπιν εγγράφου αναφοράς οιουδήποτε μέλους του Σωματείου, η οποία διαβιβάζεται στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Το ΔΣ εκδικάζει, σε πρώτο βαθμό, τις πειθαρχικές διώξεις κατά μελών του Σωματείου. Η ΕΕ εκδικάζει, σε πρώτο βαθμό, τις πειθαρχικές διώξεις κατά μελών του ΔΣ.

Η Γενική Συνέλευση, σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, τις πειθαρχικές διώξεις κατά μελών ή μελών του ΔΣ. Επίσης δικάζει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, τις πειθαρχικές κατά μελών της ΕΕ. Η σε δεύτερο βαθμό εκδίκαση πειθαρχικού παραπτώματος γίνεται μετά από έγγραφη προσφυγή του ενδιαφερομένου που μπορεί να προσφύγει μόνο μέσα σε ένα μήνα από της εγγραφής σ’ αυτόν γνωστοποίησης της επιβολής της ποινής του. Η προσφυγή είναι υποχρεωτικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά ένα χρόνο από τότε που διαπράχθηκαν. Πειθαρχικά παραπτώματα όμως που αποτελούν ταυτοχρόνως και ποινικά, δεν παραγράφονται, αν δεν παρέλθει ο αναγκαίος για την παραγραφή του ποινικού αδικήματος χρόνος.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται ως εξής:

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 3 μέλη της. Αποφασίζει δε για την επιβολή ποινής τουλάχιστον με δύο (2) ψήφους. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 20.

Πρώτα, αποφασίζεται, αν ο εγκαλούμενος υπέπεσε σε παράπτωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας απαλλάσσεται ο εγκαλούμενος. Αν κριθεί ότι υπέπεσε τότε, διενεργείται ψηφοφορία επί της ποινής. Αν διαμορφωθούν πολλές γνώμες σχετικά με την ποινή, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο γνωμών που πλειοψήφησαν.

Αν το ΔΣ δεν μπορέσει ν’ αποφασίσει εντός δύο (2) συνεδριάσεων, παραπέμπει το θέμα, υποχρεωτικώς, στην ΓΣ. Η παραπομπή διακόπτει την παραγραφή. Την παραγραφή διακόπτει και η άσκηση της προσφυγής.

ΑΡΘΡΟ 25

Η Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο. έχει κυκλική σφραγίδα, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, η έδρα και το έτος της ίδρυσής της.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε ζήτημα, το οποίο δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή των ειδικών νόμων περί Σωματείων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Σ.ΣΚΕ.Ψ.Ο.

Ενημέρωση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Πληρωμή