Νοηματοδότηση και διαχείριση της εμπειρίας των φωνών μέσα από το θεραπευτικό μοντέλο των Romme και Escher: Κλινική μελέτη περίπτωσης

Η παρούσα κλινική μελέτη περίπτωσης αφορά μια ψυχοθεραπευτική παρέμβαση με βάση το μοντέλο των Romme και Escher (2000) με ένα ενήλικα άνδρα σε οξεία φάση ψύχωσης με εμπειρία ακρόασης φωνών. Ο στόχος της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης ήταν η αποκωδικοποίηση του νοήματος των φωνών και η σύνδεσή τους με την προσωπική ιστορία του ατόμου.