Συστημική Θεώρηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης

Το παρόν άρθρο εστιάζει, αφ’ ενός στην επισήμανση συστημικών επιστημολογικών εννοιών που διαφοροποιούν την κατανόηση της ψυχικής διαταραχής από το κλασικό ιατρικό μοντέλο, και αφ’ ετέρου στην παρουσίαση κάποιων συλλογισμών που κάνει κάποιος σχετικά με τη διαχείριση μιας αλλαγής ενός παγιωμένου και άκαμπτου οργανισμού.  Οι συλλογισμοί αυτοί εισάγουν συστημικές έννοιες και έννοιες από τη θεωρία της πολυπλοκότητας.