Editorial board

 • Katia Charalabaki
 • Athanasia Kati
 • Dimitris Kokkalis
 • Elsa Koppasi
 • Nikos Marketos
 • Valeria Pomini
 • Evi Tagouli
 • Kia Thanopoulou
 • Dora Skali

International advisory board

 • Paolo Bertrando
 • Juan  Luis Linares
 • Jackues Pluymaekers
 • Peter Rober
 • Jaakko Seikkula
 • John Shotter