Διάλογος με τις Φωνές

Αντίθετα από την αναγωγιστική, βιογενετική θεώρηση των φωνών ως ένα σύμπτωμα κενού νοήματος, η θεραπευτική προσέγγιση που εισάγουν οι Corstens, Longden και May προσφέρει τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης μιας πιο αρμονικής σχέσης μαζί τους και μια αφορμή διερεύνησης των υποκείμενων προβλημάτων.