ISSUE 11- SYSTEMIC THINKING & PSYCHOTHERAPY

ISSN 2529-1807

Editor: Katia Charalabaki

Publisher: Nikos Marketos

Editing Committee: Kia Thanopoulou, Katerina Theodoraki, Athanasia Kati, Dimitris Kokkalis, Nikos Marketos, Valeria Pomini, Theodora Skali, Evi Tangouli, Katia Charalabaki

à‚

TABLE OF CONTENTS