Articles

Editorial board

Katia Charalabaki, Athanasia Kati, Dimitris Kokkalis, Elsa Koppasi, Nikos Marketos, Valeria Pomini, Evi Tagouli, Kia Thanopoulou, Dora Skali.  

 

International advisory board

Paolo Bertrando, Juan  Luis Linares, Jackues Pluymaekers, Peter Rober, Jaakko Seikkula, John Shotter.